Buổi giới thiệu Chuyên ngành khoa Hóa

Khoa Hóa thông báo với các bạn sinh viên về buổi giới thiệu chuyên ngành của khoa như sau:
Thời gian: 13h ngày 25/12/2013 (thứ 4)
Địa điểm: Giảng đường 2
Sinh viên theo dõi và thực hiện đúng lịch.