CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ KHÓA 2013 VỀ SAU

Sinh viên vào link bên dưới để biết thêm chi tiết:
Sinh viên lưu ý: Thông báo này áp dụng cho sinh viên từ khóa 2013 trở về sau, sinh viên đọc kỹ các điều kiện về trình độ tiếng Anh đến khi Tốt nghiệp.
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/Van-ban/CHUAN-TRINH-DO-TIENG-ANH-DOI-VOI-SINH-VIEN-BAC-DAI-HOC-CHINH-QUY-TU-KHOA-2013-VE-SAU/