Đăng ký học phần qua mạng HK 2/2013 -2014

Sinh viên vào link bên dưới để theo dõi thông tin chi tiết và thực hiện đúng.
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/Dang-ky-hoc-phan-qua-mang-HK-2-2013-2014/