Danh sách lớp Cử nhân Tài năng khoá 2013

Thông báo,
Sau khi qua Hội đồng tuyển chọn (Viết và Phỏng vấn) tổ chức lúc 8:00 AM ngày 04/10/2013 tại phòng F301 và Văn phòng khoa Hóa, các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm được chọn vào lớp Cử nhân Tài năng khóa 2013 (Sinh viên vào đường link bên dưới để tải file danh sách đính kèm)
Đề nghị các bạn sinh viên CNTN-2013 xem lịch học và tham dự đầy đủ các môn học dành cho lớp CNTN

http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/Danh-sach-lop-Cu-nhan-Tai-nang-khoa-2013/