Điểm thi Hóa học Dầu mỏ

Sinh viên vào link bên dưới để xem điểm chi tiết:
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/Diem-thi/Diem-thi-Hoa-hoc-Dau-mo/