Điểm thi môn Cao su & Chất Tạo màng

Sinh viên vào link bên dưới để xem điểm chi tiết:
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/Diem-thi/Diem-thi-mon-Cao-su-Chat-Tao-mang/