Điểm thi môn Cơ chế Phản ứng Hữu cơ 2

Sinh viên vào link bên dưới để theo dõi điểm thi chi tiết:
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/Diem-thi/Diem-thi-mon-Co-che-Phan-ung-Huu-co-2/