Kết quả đăng ký hiệu chỉnh học phần HK1/15-16, đợt 2

.
Khoa Hóa học        
           
  KẾT QUẢ HIỆU CHỈNH HỌC PHẦN HỌC KỲ 1/15-16 (ĐỢT 2)
           
   Đây là danh sách các SV đã được điều chỉnh như trong bảng thống kê bên dưới
           
STT MSSV HỌ TÊN MÔN ĐIỀU CHỈNH
ĐK thêm Hủy môn Chuyển lớp
1 1214284 Nguyễn Lê Phi Thanh HOH711, HOH712, HOH702    
2 1214308 Trần Quan Thiện HOH711, HOH712, HOH702, HOH717, HOH503    
3 1214363 Phan Công Triều   PLD001  
4 1314187 Võ Lý Đình Khang HOH112 HOH122  
5 1314432 Phạm Nhã Trang Thư     HOH118/T sang HOH118/1, HOH126/T sang HOH126/1
6 1314125 Bồ Thị Mỹ Hạnh HOH119/14HOH2   HOH118/T sang HOH118/1, HOH126/T sang HOH126/1
7 1314284 Trần Thái Nguyên HOH119/14HOH2    
8 1314420 Nguyễn Thị Thúy HOH119/14HOH2   HOH118/T sang HOH118/1, HOH126/T sang HOH126/1
9 1214053 Lê Quốc Dĩnh   HOH717  
10 1314194 Nguyễn Kim Khánh   HOH122  
11 1214187 Nguyễn Thành Mỹ     HOH114/P sang HOH114/1
12 1214401 Nguyễn Châu Hoài Thiên Vũ     HOH114/P sang HOH114/1
13 1214139 Nguyễn Ngọc Hưng   HOH717 HOH114/P sang HOH114/1
14 1214201 Lê Thị Khánh Nghĩa   HOH717  
15 1214032 Lê Nguyễn Ái Long Châu   HOH448  
16 1214180 Đặng Thị Tuyết Mai   HOH245  
17 1114144 Huỳnh Thị Thanh Nguyên HOH292    
18 1214071 Phạm Quang Duy   HOH122  
19 1114158 Nguyễn Thị Hoài Phúc HOH292 HOH290  
20 1114062 Nguyễn Trường Hải  HOH292 HOH290, HOH702, HOH720, HOH712, HOH711, HOH717  
21 1214094 Hoàng Phi Hải     HOH114/P sang HOH114/1
22 1214087 Đinh Đức Giang     HOH114/P sang HOH114/1