Lịch thi giữa HKI 2013-2014 _ Có chỉnh sửa

Lịch thi giữa HKI 2013-2014 _ Có chỉnh sửa
.
SV vào link sau xem Lịch thi Giữa kỳ 1 2013-2014, chú ý có chỉnh sửa.
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/Lich-thi-GHKI-2013-2014-update/
 

Các môn học vẫn học bình thường vào tuần lễ kiểm tra giữa kỳ.