MỘT SỐ THÔNG BÁO LIÊN QUAN TKB HK2

MỘT SỐ THÔNG BÁO LIÊN QUAN TKB HK2
.
Khoa Hóa thông báo lại về lịch học một số môn HK2 như sau:
1/ Tất cả các môn thực tập của K2014, K2013 đều học sau tết, bắt đầu từ tuần 02/03/2015. Tùy theo lịch sẽ có môn học tuần 3-8 và môn học tuần 9-15
Và các môn dưới đây cũng sẽ băt đầu từ ngày 02/03/2015
2/ Môn Cơ sở Hóa lượng tử (K2014) 
3/ Môn học các lớp hệ Việt - Pháp: Các phương pháp phổ nghiệm (K2012), Hóa lý 1 (13HOH_P), Hữu cơ 1 (13HOH_P), PP NCKH
4/ Môn Anh văn chuyên ngành 1 của lớp K2013_TN
5/ Môn Các phương pháp sàng lọc (K2012_Hóa dược)