TB V/v thực hiện (tạm thời) chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014

TB V/v thực hiện (tạm thời) chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014
.
THÔNG BÁO
V/v thực hiện (tạm thời) chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014
SV vào link bên dứơi để biết chi tiết thông tin

http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=7557&Itemid=447