TB mở lớp Triết học cho học viên sau Đại học

Học viên sau Đại học theo dõi link bên dưới để biết thông tin đăng ký lớp học:
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/TB-mo-lop-Triet-hoc-cho-hoc-vien-sau-Dai-hoc/