THỜI GIAN PHÚC TRA LẦN 2

Văn phòng khoa Hoá thông báo đến sinh viên thời gian phúc tra lần 2 - lần cuối của các môn thi HK1 2013 - 2014
Thời gian: 2 ngày (12/02/2014 và 13/02/2014)
Sinh viên theo dõi thực hiện đúng lịch trên, sau thời gian trên không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.