THỜI KHÓA BIỂU HK2 NĂM HỌC 2013-2014_DỰ KIẾN

THỜI KHÓA BIỂU HK2 NĂM HỌC 2013-2014_DỰ KIẾN
.
Sinh viên vào link dưới đây theo dõi Thời khóa biểu HKII/2013-2014 để thuận tiện cho việc đăng ký học phần.

http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/TKB-HK2-2013-2014/THOI-KHOA-BIEU-HKII-NAM-HOC-2013-2014-Du-kien/

SV thường xuyên theo dõi thông báo trên web khoa để kịp thời update thay đổi (nếu có)
.