THÔNG BÁO GIỜ HỌC BÀI TẬP VÔ CƠ 2

THÔNG BÁO GIỜ HỌC BÀI TẬP VÔ CƠ 2
.
THÔNG BÁO GIỜ BÀI TẬP VÔ CƠ 2:
- Ngày 26/10/2013 (thứ 7): tiết 4-6, phòng B37
- Bắt đầu từ tuần 28/10/2013: thứ 3, tiết 1-3, phòng F205B

Học trong 6 tuần.