Thông báo Phân tích chất lượng Đoàn viên 2013-2014

Thông báo Phân tích chất lượng Đoàn viên 2013-2014
.
Sinh viên vào link sau để theo dõi qui trình Phân tích chất lượng Đoàn viên, Chi Đoàn 2013-2014 để thực hiện.
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/Thong-bao-v-v-Phan-tich-chat-luong-Doan-vien-Chi-doan-2013-2014/

Mọi chi tiết liên hệ BCH Đoàn khoa Hóa học