Thông báo đổi giờ học Bài tập Phân tích 1 (2 nhóm thứ 5)

Thông báo đổi giờ học Bài tập Phân tích 1 (2 nhóm thứ 5)
.
Thông báo:
Từ ngày 16/12/2013, 2 lớp bài tập Hóa phân tích 1 học sáng thứ 5 sẽ đổi sang học chiều thứ 2. Cụ thể như sau:
Nhóm 3: từ tiết 6-8.5, tại phòng 6.4
Nhóm 4: từ tiết 8.5-10, tại phòng 6.4