Thông báo đổi phòng học

Thông báo đổi phòng học
.
Bắt đầu từ tuần 03/3/2014, có sự thay đổi phòng học như sau:
- Môn Tổng hợp vô cơ sẽ học tại phòng F205B (tiết 4-6)
- Môn Động hóa học (HL2) sẽ học tại phòng B37 (tiết 4-6)