Thông báo đổi phòng học CC2 ngày 28/10/2013

.
Môn Cơ chế phản ứng 2 sẽ học tại phòng B37 vào ngày 28/10/2013.
Các tuần sau học bình thường tại phòng B11.