Thông báo gặp gỡ giữa BCN Khoa với SV Khóa 2012

Thông báo gặp gỡ giữa BCN Khoa với SV Khóa 2012
.
BCN Khoa Hóa sẽ có buổi gặp gỡ và đối thoại với SV khóa 2012 v/v các khoản thu học phí.
Thời gian: 14h30 ngày 12 tháng 4 năm 2014 (thứ 7)
Địa điểm: E403, cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Đề nghị SV tham dự đầy đủ buổi gặp gỡ.