Thông báo ngày học môn Quản trị phát triển bao bì

.
Thông báo đến SV Môn học Quản trị, phát triển bao bì sẽ bắt đầu học từ 05/10/2013.
SV theo dõi và thực hiện như trên
.