Thông báo nhận giáo trình TTVC2

Thông báo nhận giáo trình TTVC2
.
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/Thong-bao-nhan-GT-TTVC2/
SV vào link trên để xem thông báo chi tiết về việc nhận Giáo trình thực tập Vô cơ 2.
Bắt đầu học ngày thứ 6, 08/11/2013.