Thông báo nộp bảng điểm gấp

.
Hai SV có tên dưới đây nộp bảng điểm Giai đoạn Chuyên ngành cho BM Hóa Lý gấp (liên hệ thầy Trần Văn Mẫn)
1/ Trần Quang Huy  0914087
2/ Nguyễn Hoàng Lân  0914114

Nếu 2 sv trên không nộp bảng điểm về BM trước ngày 11/09/2013, xem như không được xét làm đề tài tốt nghiệp HK này.
Mọi thắc mắc sẽ không được giài quyết.