Thông báo nộp đơn dự tuyển vào lớp CNTN khóa 2013

.
SV download đơn tại link sau: http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/
Nộp về mail nttly@hcmus.edu.vn
hoặc I59B, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Hạn chót: 15/09/2013