Thông báo thay đổi lịch học

.
1/ Môn Hữu cơ 2: lớp Cử nhân tài năng K2011 sẽ học sáng thứ 6, tiết 1-3, tại phòng I33.
(Sau vài tuần có thể thay đổi phòng học, Khoa sẽ thông báo sau)

2/ TT vô cơ 2: sẽ học vào thứ 6, thời gian từ tuần 9-15
SV lưu ý thực hiện theo thông báo trên.