Thông báo thay đổi phòng thi lớp 13HOH2

Thông báo thay đổi phòng thi lớp 13HOH2
.
THÔNG BÁO
Vì không gian phòng thi nên có sự bố trí lại phòng thi cho lớp 13HOH2 như sau:
1/ Môn Hóa lý 1: 13HOH2: MSSV từ 1314497-1314545 thi tại phòng F202
2/ Môn Hóa Phân tích 2: 13HOH2: MSSV từ 1314490 - 1314545 thi tại phòng D103
3/ Môn Hóa hữu cơ 1: 13HOH2: MSSV từ 1314446 - 1314545 thi tại phòng D108
Sinh viên lớp 13HOH2 chú ý để đến đúng phòng thi.