Thông báo thi Giữa HKII môn các PP Phổ nghiệm

Thông báo thi Giữa HKII môn các PP Phổ nghiệm
.
Thông báo đến SV lịch thi Giữa kỳ môn Các pp phổ nghiệm:
- 9h30 ngày 17/05/2013 (thứ 6)
- Địa điểm: GĐ2

Nội dung thi: phần X-Ray và UV.
Đề nghị SV thực hiện theo thông báo trên.