Thông báo thời gian đăng ký chuyên ngành (K2011B trở về trước) và đăng ký xét làm đề tài tốt nghiệp (K2010B về trước)

Thông báo thời gian đăng ký chuyên ngành (K2011B trở về trước) và đăng ký xét làm đề tài tốt nghiệp (K2010B về trước)
.
1/ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH HK1/14-15 (Khóa 2011B trở về trước)
- Thời gian: từ ngày 15/8/2014 đến 20/08/2014
- SV đăng ký online, địa chỉ link đăng ký sẽ được thông báo sau.
- HK1/ 14-15 chỉ có hai chuyên ngành Hóa Lý và Hóa hữu cơ nhận xét chuyên ngành. SV lưu ý theo dõi thông tin tại web khoa.
2/ ĐĂNG KÝ XÉT LÀM ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP (Khóa 2010B trở về trước)
- Thời gian: từ ngày 18/8/2014 đến 20/8/2014
- Địa điểm: Văn phòng khoa Hóa (I59B)
Buổi sáng: 8h00-11h00
Buổi chiều: 14h00-16h00
- Hồ sơ nộp xét: đơn xin xét làm đề tài tốt nghiệp (điền đầy đủ thông tin theo mẫu)
/uploads/news/2014_07/dondangkylamdetaitn.doc
- Bảng điểm Giai đoạn 2 nộp bổ sung từ ngày 5/9/2014 đến 10/9/2014
Đề nghị SV lưu ý và thực hiện đúng thông báo trên.
Tiêu chuẩn làm đề tài tốt nghiệp /uploads/news/2014_07/tieuchuan-detaitn-140tc.pdf