Thông báo thời gian học môn TT HÓA LÝ CN 4_ HÓA TÍNH TOÁN

.
- Môn học: Thực tập Hóa lý chuyên ngành 4- Hóa Tính toán
- Mã môn học: HOH352
- Lớp 1
- Thời gian: 5/10/2013 - 30/11/2013 (CN tuần này bắt đầu học)
- Buổi sáng CN: từ 7h00 - 12h00 (6 tiết)
- Phong máy lầu 4 nhà B