Thông báo v/v đăng ký HP cho HKI 2013-2014

Thông báo v/v đăng ký HP cho HKI 2013-2014
.
SV Khoa Hóa đăng ký Học phần các môn học cho HKI 2013-2014 bắt đầu từ ngày 28/08/2013 đến ngày 01/09/2013.
SV theo dõi TKB và lịch học khi đăng ký để đăng ký đúng theo lịch.
Lưu ý:
Đ/V các nhóm Thực tập, SV nào đăng ký nhóm nào thì khi học giờ Bài tập cũng sẽ học theo nhóm đó.
TKB update mới nhất có tại web khoa, SV theo dõi thông báo thường xuyên trên web để kịp thời nắm thông tin và điều chỉnh việc đăng ký cho phù hợp.