Thông báo v/v đăng ký làm lễ tốt nghiệp cho SV đợt tháng 03/2014

Thông báo v/v đăng ký làm lễ tốt nghiệp cho SV đợt tháng 03/2014
.
Sinh viên vào link dưới đây để theo dõi thông tin về việc đăng ký làm lễ tốt nghiệp cho SV, đợt tháng 3 năm 2014.
http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=7461&Itemid=718
Khoa Hóa không tổ chức làm lễ đợt này, vì vậy các bạn nào muốn tham gia lễ thì đăng ký theo thông báo trên.