Thông báo v/v điều chỉnh đăng ký môn tốt nghiệp

Thông báo v/v điều chỉnh đăng ký môn tốt nghiệp
.
Dựa trên kết quả xét duyệt làm đề tài tốt nghiệp 10TC, 6 TC của các chuyên ngành, SV nào đã được xét làm đề tài mà kết quả được xét không đúng với nguyện vọng đã đăng ký trong tài khoản SV thì phải liên hệ Giáo vụ khoa gấp để nộp đơn hiệu chỉnh học phần.
Thời gian: trước 16h00 ngày 28/02/2014
Sau thời gian này nếu không nộp đơn điều chỉnh, Khoa sẽ không giải quyết.
Tên SV trong danh sách cuối sùng sẽ theo nội dung các bạn đã đăng ký trong tài khoản SV.