Thông báo v/v đổi mã lớp học Hóa hữu cơ 2

Thông báo v/v đổi mã lớp học Hóa hữu cơ 2
.
THÔNG BÁO:
Vì có sự thay đổi giờ học thực tập của một số SV nên dẫn đến có sự thay đổi về danh sách lớp học lý thuyết môn Hóa hữu cơ 2
Đề nghị những SV nào có sự thay đổi lớp học môn Hữu cơ 2 liên hệ Giáo vụ khoa gấp để cung cấp thông tin, kịp thời điều chỉnh.
SV gửi thông tin về mail nttly@hcmus.edu.vn, nội dung: MSSV, Họ tên, đổi từ lớp HOH1 sang HOH2 hay ngược lại.
Hạn chót: ngày 15/11/2014