Thông báo v/v nhóm thực tập Hóa lý 1_nhóm 3

Thông báo v/v nhóm thực tập Hóa lý 1_nhóm 3
.
VPKhoa Hóa thông báo đến SV K2012 đã đăng ký môn TT Hóa Lý 1 như sau:
+ Nhóm TT thứ 6 (nhóm 3) sẽ vẫn duy trì lớp học, SV không cần điều chỉnh lại môn này
+ Hiện tại vẫn còn một số SV đã đk môn này nhưng chưa chọn nhóm TT, yêu cầu SV liên hệ Giáo vụ khoa gấp để ĐK nhóm.
Trước 16h00 ngày 20/02/2014.