Thông báo v/v thi học kỳ

Thông báo v/v thi học kỳ
.
Một số lưu ý đối với SV khi vào phòng thi:
1/ Xuất trình Thẻ Sinh Viên
2/ Đối với những SV đóng học phí trễ phải đem theo Biên lai học phí để CB Coi thi kiểm tra. Nếu không có SV sẽ không được ký tên vào DS thi, bài thi xem như không điểm. trừơng hợp quên đem theo biên lai, sau buổi thi SV đem biên lai đến VPKhoa xác nhận và ký tên.
3/ Đối với SV chưa đóng học phí (hoặc không có tên trong DS) yêu cầu ngay trong buổi thi phải xuống PĐT giải quyết ngay và xin giấy vào phòng thi mới đựơc tiếp tục thi.
Đề nghị SV thực hiện đúng thông báo trên.

TL. Giáo vụ khoa