Trợ cấp HK1 13-14 cho Sinh viên

Sinh viên theo dõi chi tiết tại dường link bên dưới:
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/Tro-cap-HK1-13-14-cho-Sinh-vien/