V/v cập nhật thông tin tài khoản sinh viên trên web Portal

V/v cập nhật thông tin tài khoản sinh viên trên web Portal
.
Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên hệ chính quy (bậc Đại học và Cao đẳng) thực hiện việc cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân tại hệ thống quản lý của Trường (http://portal.hcmus.edu.vn).

Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/9/2014.

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng thời gian quy định để bảo vệ quyền lợi của mình, các vấn đề phát sinh sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

TB chi tiết tại link : http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=7812&Itemid=718