Thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt công dân đầu năm, năm 2013-2014

Sinh viên vào đường link dưới để biết thêm chi tiết
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/Thong-bao-ve-ket-qua-tham-gia-sinh-hoat-cong-dan-dau-nam-nam-2013-2014/