Thông báo về học bổng của chính phủ Hàn Quốc

Sinh viên vào đường link bên dưới để biết thêm chi tiết
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/Thong-bao-ve-hoc-bong-cua-chinh-phu-Han-Quoc/